Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení:
  Provozovatel:
  Provozovatelem internetového obchodu Ing. František Hendrych-Eko-program
  IČO: 11213477
  DIČ: CZ440714032
  Sídlo firmy:
  Podnikatelská 601
  190 11 Praha 9 – Běchovice
  Adresa provozovny:
  Podnikakelská 601,
  190 11 Praha 9 – Běchovice
 2. Dodání a doprava zboží:
  Zákazník má možnost volby způsobu dodání zboží přes Zásilkovnu, nebo osobně. Náklady na dopravu zboží nese Zákazník. Dodací lhůta činí 5 dnů od potvrzení objednávky Dodavatelem, nedohodnou-li se strany jinak. Platbu lze realizovat pouze předem převodem na účet po vystavení daňového dokladu .Tato lhůta počne běžet nejdříve v okamžiku obdržení platby Dodavatelem. Zákazník je povinen veškeré dodané zboží prohlédnout bezprostředně po doručení zboží, nejpozději však do jednoho dne, a případné vady neprodleně oznámit Dodavateli.
 3. Osobní odběr:
  Osobní převzetí veškerých produktů je možné zdarma na adrese Podnikatelská 601, 190 11 Praha 9 – Běchovice po předchozí domluvě s Dodavatelem na telefonním čísle: +420 605 245 901 nebo prostřednictvím emailu f.hendrych@eko-program.cz. Osobní převzetí je ZDARMA.
 4. Platba:
  Způsob platby:
  Platba předem na účet u Komerční banky č. 19248081/0100.
  Zákazník souhlasí, že bude-li mu vystavena faktura, může mu být zaslána elektronicky, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl Zákazník při vyplnění objednávky.
 5. Některé aspekty práv Spotřebitelů:
  Dodavatel Zákazníka informuje a Zákazník akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že byl informován o následujícím:
  – Zákazník, který je Spotřebitelem, má zákonné a zákonem limitované právo na odstoupení od smlouvy – podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy jsou stanoveny v čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek.
  – Zákazník, který je Spotřebitelem, se může se svými stížnostmi obrátit podnětem či jiným způsobem stanoveným právními předpisy za podmínek stanovených právními předpisy na Českou obchodní inspekci, případně na další orgány dohledu nebo státního dozoru. Každý zákazník má právo obrátit se se svou stížností též na Dodavatele, a to bez dalších podmínek na e-mailovou adresu f.hendrych@eko- program.cz.
 6. Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy:
  Tento článek všeobecných obchodních podmínek se uplatní pouze ve vztahu k Zákazníkovi, který je Spotřebitelem.
  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, jak tento den vyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek.
  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat
  Dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel je pro takové odstoupení oprávněn použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek, není to však jeho povinností.
  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  Není-li dále určeno jinak, pokud odstoupí Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Dodavatel od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Dodavatelem nabízený).
  Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
  Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese sídla Dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi, včetně funkčnosti.
 7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
  Zákazník, který je Spotřebitelem, má podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“) právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy, která bude uzavřena mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je Spotřebitelem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.
  Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová adresa Evropského spotřebitelského centra Česká republika je www.evropskyspotrebitel.cz.
 8. Společná ustanovení:
  Veškeré loga, obrázky, fotky, popisky, texty atd. jsou duševním vlastnictvím Dodavatele a nikdo jich nesmí užít v rozporu s příslušnými zákonnými předpisy o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví.
  Záruka za zboží se řídí příslušnými právními předpisy.
  Zákazník je povinen do objednávky uvést pravdivé údaje. V opačném případě odpovídá Dodavateli za škodu.

  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 06. 2023

EET – INFORMAČNÍ POVINNOST

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.